🔴 هشدار افزایش شیوع دمانس طی ۳۰ سال آتی
🔴 هشدار افزایش شیوع دمانس طی ۳۰ سال آتی

🔴 هشدار افزایش شیوع دمانس طی ۳۰ سال آتی وزارت بهداشت:گروه سنی متولدین دهه ۶۰،  تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده وارد دوره سالمندی می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده با افزایش شیوع دمانس یا زوال عقل در کشور مواجه باشیم. 🔹علت اصلی بروز دمانس آلزایمر ناشناخته است. 🔹زوال عقل درمان قطعی ندارد.

🔴 هشدار افزایش شیوع دمانس طی ۳۰ سال آتی

وزارت بهداشت:گروه سنی متولدین دهه ۶۰،  تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده وارد دوره سالمندی می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده با افزایش شیوع دمانس یا زوال عقل در کشور مواجه باشیم.

🔹علت اصلی بروز دمانس آلزایمر ناشناخته است.

🔹زوال عقل درمان قطعی ندارد.