🔷فتح کوه آرارات با حضور دوتن از کوهنوردان غیور پتروشیمی تبریز 
🔷فتح کوه آرارات با حضور دوتن از کوهنوردان غیور پتروشیمی تبریز 

🔷فتح کوه آرارات با حضور دوتن از کوهنوردان غیور پتروشیمی تبریز  🔹ساسان شکرزاده و محمدرضا حکمت دو کوهنورد شاغل در پتروشیمی تبریز به همراه تیم باشگاه کوهنوردان آذران تبریز لذت فتح کوه آرارات را چشیدند. 🔹ارتفاع کوه آرارات ۵۱۳۷ متر می باشد که تیم مذکور در طی سه روز موفق به فتح آن شدند.

🔷فتح کوه آرارات با حضور دوتن از کوهنوردان غیور پتروشیمی تبریز 

🔹ساسان شکرزاده و محمدرضا حکمت دو کوهنورد شاغل در پتروشیمی تبریز به همراه تیم باشگاه کوهنوردان آذران تبریز لذت فتح کوه آرارات را چشیدند.

🔹ارتفاع کوه آرارات ۵۱۳۷ متر می باشد که تیم مذکور در طی سه روز موفق به فتح آن شدند.