🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز
🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز 🔹خدمات مشاوره ، طراحي و مهندسي و انجام آناليز و جارتست جهت تعيين كيفيت و كميت پارامترهاي مهم در پساب تحويلي به پتروشيمي و تعيين نحوه تصفيه آن صد در صد اتمام یافته است.  پیشرفت در بخشهای مختلف پروژه :تأمین متریالهای مورد […]

🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

🔹خدمات مشاوره ، طراحي و مهندسي و انجام آناليز و جارتست جهت تعيين كيفيت و كميت پارامترهاي مهم در پساب تحويلي به پتروشيمي و تعيين نحوه تصفيه آن صد در صد اتمام یافته است. 

پیشرفت در بخشهای مختلف پروژه :تأمین متریالهای مورد نیاز جهت احداث مسیرانتقال پساب ۹۷/۹ درصد

🔹احداث خط لوله انتقال پساب و ایستگاه پمپاژ و حوضچه های ذخیره پساب ۷۵/۳ درصد

🔹اجرای طرح سیستم تصفیه تکمیلی پساب۲۵/۳ درصد

🔹پیشرفت کلی پروژه ۵۶/۴ درصد

🔹اجرای ایستگاه پمپاژ، اجرای خط انتقال داخل و خارج مجتمع، حوضچه آرامش و مخزن ۲۰ هزار در حال انجام است.

🔹اجرای ولو پیت های ایستگاه پمپاژ به پایان رسیده و مقرر گردید پس از هماهنگی با اداره آب منطقه ای عملیات بک فیلدور ایستگاه انجام یابد.🔹اجرای دیوار های ایستگاه به اتمام رسیده است.