🔹اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی
🔹اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی

🔹اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی ▫️مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واریز مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به حساب پرستاران در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

🔹اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آذربایجان شرقی

▫️مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از واریز مبلغ علی الحساب تعرفه گذاری خدمات پرستاری به حساب پرستاران در استان آذربایجان شرقی خبر داد.