🔹برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی از آزادی مونا برزویی با قرار وثیقه از زندان خبر می دهند.
🔹برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی از آزادی مونا برزویی با قرار وثیقه از زندان خبر می دهند.

🔹برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی از آزادی مونا برزویی با قرار وثیقه از زندان خبر می دهند.

🔹برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی از آزادی مونا برزویی با قرار وثیقه از زندان خبر می دهند.