🔹معارفه رسمی مدافعان جدید تراکتور
🔹معارفه رسمی مدافعان جدید تراکتور

🔹معارفه رسمی مدافعان جدید تراکتور حجت حق‌وردی و سیدمحمد حسینی با حضور در باشگاه تراکتور قراردادشان را با این تیم به صورت رسمی امضا کرده و معارفه شدند.

🔹معارفه رسمی مدافعان جدید تراکتور

حجت حق‌وردی و سیدمحمد حسینی با حضور در باشگاه تراکتور قراردادشان را با این تیم به صورت رسمی امضا کرده و معارفه شدند.