🔺تصادف شدید چندین خودرو با تریلی در محور مرند جلفا(عکس)
🔺تصادف شدید چندین خودرو با تریلی در محور مرند جلفا(عکس)

🔺تصادف شدید چندین خودرو با تریلی در محور مرند جلفا

🔺تصادف شدید چندین خودرو با تریلی در محور مرند جلفا