🔻آنتونیو گوترش: در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم
🔻آنتونیو گوترش: در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم

🔻آنتونیو گوترش: در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم دبیرکل سازمان ملل: در سال ۲۰۲۲، میلیون ها نفر در سراسر جهان به معنای واقعی کلمه با جنگ و درگیری مواجه بودند. از اوکراین گرفته تا افغانستان تا جمهوری دموکراتیک کنگو و فراتر از آن، مردم خانه های ویران خود را […]

🔻آنتونیو گوترش: در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم

دبیرکل سازمان ملل: در سال ۲۰۲۲، میلیون ها نفر در سراسر جهان به معنای واقعی کلمه با جنگ و درگیری مواجه بودند.

از اوکراین گرفته تا افغانستان تا جمهوری دموکراتیک کنگو و فراتر از آن، مردم خانه های ویران خود را در جستجوی یک زندگی بهتر، ترک کردند.

🔹ما در سال ۲۰۲۳، بیش از هر زمان دیگری به صلح نیاز داریم. این صلح باید از طریق گفتگو با یکدیگر برای پایان دادن به درگیری ها باشد. این صلح باید با طبیعت و آب و هوای زمین، برای ساختن جهانی پایدارتر باشد.

🔹در سال ۲۰۲۳ به صلح در خیابان ها و جوامع با محافظت کامل از حقوق بشر نیاز داریم.