🔻اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد
🔻اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد

🔻اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد 🔹کمیسیونر اروپا در امور مدیریت بحران گفت بروکسل بارها خواستار دریافت غرامت از اسرائیل بابت تخریب خانه‌های ساخته‌شده با کمک مالی اتحادیه اروپا در کرانه باختری شده است.

🔻اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد

🔹کمیسیونر اروپا در امور مدیریت بحران گفت بروکسل بارها خواستار دریافت غرامت از اسرائیل بابت تخریب خانه‌های ساخته‌شده با کمک مالی اتحادیه اروپا در کرانه باختری شده است.