🔻اختلال در رسيدگى به درخواست ويزا به دليل وضعيت اينترنت در ايران
🔻اختلال در رسيدگى به درخواست ويزا به دليل وضعيت اينترنت در ايران

🔻اختلال در رسيدگى به درخواست ويزا به دليل وضعيت اينترنت در ايران 🔹برخى سفارتخانه هاى اروپايى اعلام كرده اند وضعيت اينترنت در ايران بر رسيدگى به درخواست ويزاى ايرانيان تاثير گذاشته است. 🔹تاكنون سفارتخانه هاى ايتاليا، بلغارستان و انگليس در پيام هايى در فضاى مجازى اعلام كرده اند به دليل  ضعيف بودم اينترنت در ایران […]

🔻اختلال در رسيدگى به درخواست ويزا به دليل وضعيت اينترنت در ايران

🔹برخى سفارتخانه هاى اروپايى اعلام كرده اند وضعيت اينترنت در ايران بر رسيدگى به درخواست ويزاى ايرانيان تاثير گذاشته است.

🔹تاكنون سفارتخانه هاى ايتاليا، بلغارستان و انگليس در پيام هايى در فضاى مجازى اعلام كرده اند به دليل  ضعيف بودم اينترنت در ایران نمی توانند مانند گذشته درخواست‌های ویزا را بررسی كنند.