🔻اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز
🔻اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز

🔻اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز 🔹بانک مرکزی به عموم فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین می‌شود.

🔻اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز

🔹بانک مرکزی به عموم فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین می‌شود.