🔻امکان دشوار شدن وضعیت آبی در ۲۶۰ شهر
🔻امکان دشوار شدن وضعیت آبی در ۲۶۰ شهر

🔻امکان دشوار شدن وضعیت آبی در ۲۶۰ شهر مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور:اگر برنامه‌ریزی نشود، ۲۶۰ شهر می‌تواند دچار بحران آب شوند، ولی علی‌رغم تمام مشکلات، تغییر اقلیم، افزایش هزینه‌های تامین آب سعی بر این است که کمترین مشکل را در استان‌ها داشته باشیم.

🔻امکان دشوار شدن وضعیت آبی در ۲۶۰ شهر

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور:اگر برنامه‌ریزی نشود، ۲۶۰ شهر می‌تواند دچار بحران آب شوند، ولی علی‌رغم تمام مشکلات، تغییر اقلیم، افزایش هزینه‌های تامین آب سعی بر این است که کمترین مشکل را در استان‌ها داشته باشیم.