🔻تحویل ۲۵۰ کودک برای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱
🔻تحویل ۲۵۰ کودک برای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱

🔻تحویل ۲۵۰ کودک برای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱ مدیرکل بهزیستی استان تهران:از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵۰ نفر از فرزندان بهزیستی را به فرزندخواندگی داده‌ایم. 🔹علت اینکه این تعداد فرزند خواندگی داشتیم، این است که تلاش می‌شود در وهله اول فرزندان را به خانواده‌شان بسپارند

🔻تحویل ۲۵۰ کودک برای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱

مدیرکل بهزیستی استان تهران:از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵۰ نفر از فرزندان بهزیستی را به فرزندخواندگی داده‌ایم.

🔹علت اینکه این تعداد فرزند خواندگی داشتیم، این است که تلاش می‌شود در وهله اول فرزندان را به خانواده‌شان بسپارند