🔻حزب‌الله: نتانیاهو نمی‌تواند توافق ترسیم مرز دریایی با لبنان را لغو کند
🔻حزب‌الله: نتانیاهو نمی‌تواند توافق ترسیم مرز دریایی با لبنان را لغو کند

🔻حزب‌الله: نتانیاهو نمی‌تواند توافق ترسیم مرز دریایی با لبنان را لغو کند معاون شورای اجرایی حزب‌الله لبنان: 🔹نتیجه حاصل شده در پرونده ترسیم مرزهای دریایی، دستآورد بزرگی است. 🔹نتانیاهو نمی‌تواند این توافقنامه را لغو کند چراکه معادله مقاومت همچنان به قوت خود باقی است.

🔻حزب‌الله: نتانیاهو نمی‌تواند توافق ترسیم مرز دریایی با لبنان را لغو کند

معاون شورای اجرایی حزب‌الله لبنان: 🔹نتیجه حاصل شده در پرونده ترسیم مرزهای دریایی، دستآورد بزرگی است.

🔹نتانیاهو نمی‌تواند این توافقنامه را لغو کند چراکه معادله مقاومت همچنان به قوت خود باقی است.