🔻خاندوزی: در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم
🔻خاندوزی: در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم

🔻خاندوزی: در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم وزیر امور اقتصادی و دارایی:۱۰۸هزار مجوز کسب و کار در نیمه اول امسال صادر شده است. 🔹در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم؛ عملکرد بی‌نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد رکوردهایی باشیم که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

🔻خاندوزی: در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی:۱۰۸هزار مجوز کسب و کار در نیمه اول امسال صادر شده است.

🔹در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم؛ عملکرد بی‌نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد رکوردهایی باشیم که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.