🔻رابرت مالی: از اعدام دو جوان ایرانی وحشت زده‌ام
🔻رابرت مالی: از اعدام دو جوان ایرانی وحشت زده‌ام

🔻رابرت مالی: از اعدام دو جوان ایرانی وحشت زده‌ام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:از اعدام دو جوان ایرانی دیگر پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت زده شده ام. 🔹این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن مقامات ایران ادامه خواهیم داد.

🔻رابرت مالی: از اعدام دو جوان ایرانی وحشت زده‌ام

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:از اعدام دو جوان ایرانی دیگر پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت زده شده ام.

🔹این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن مقامات ایران ادامه خواهیم داد.