🔻سردار سلامى: دشمن در واشنگتن و نیویورک برای ایران رییس جمهور انتخاب می‌کند
🔻سردار سلامى: دشمن در واشنگتن و نیویورک برای ایران رییس جمهور انتخاب می‌کند

🔻سردار سلامى: دشمن در واشنگتن و نیویورک برای ایران رییس جمهور انتخاب می‌کند فرمانده كل سپاه پاسداران:دشمن در حوادث اخیر هرچه لشکر و یگان تربیت کرده بود با همه توان به میدان آورد، اما قاطعانه شکست خورد و امروز آتش تفرقه به جان دشمنان افتاده است و به همدیگر بی اخلاقی می‌کنند و شکست خوردند […]

🔻سردار سلامى: دشمن در واشنگتن و نیویورک برای ایران رییس جمهور انتخاب می‌کند

فرمانده كل سپاه پاسداران:دشمن در حوادث اخیر هرچه لشکر و یگان تربیت کرده بود با همه توان به میدان آورد، اما قاطعانه شکست خورد و امروز آتش تفرقه به جان دشمنان افتاده است و به همدیگر بی اخلاقی می‌کنند و شکست خوردند و عصبی هستند.

🔹️دشمن در واشنگتن و نیویورک برای ایران رییس جمهور انتخاب می‌کند و می‌گویند او رئیس‌جمهور دموکراتیک ایران است، این مسئله مضحک به نظر می‌رسد. لذا دشمن شناسی و تاریخ شناسی مهم است. باید تاریخ صد ساله مداخلات آمریکا و انگلیس در ایران را بخوانید.