🔻سردار سلامی: انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد
🔻سردار سلامی: انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد

🔻سردار سلامی: انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد فرمانده کل سپاه: بابت این سر و صدا‌هایی که در فضای مجازی به راه انداخته‌اند هیچ نگران نباشید. انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام بدهد و رشد و […]

🔻سردار سلامی: انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام دهد

فرمانده کل سپاه: بابت این سر و صدا‌هایی که در فضای مجازی به راه انداخته‌اند هیچ نگران نباشید.

انقلاب ما هر چند وقت یکبار باید یک تسویه حساب با دشمنان بیرونی خود انجام بدهد و رشد و قدرت افزایی ما در این چالش‌هاست.

🔹این چالش‌ها چیزی نیست که انقلاب ما را تهدید کند و همانند انداختن یک سنگ ریزه داخل یک دریا است. چرا که موجی که تولید می‌کند در همان نقطه مستهلک و میرا می‌شود.