🔻سید حسن خمینی: فرار مغزها یکی از فجایعی است که مسئولین باید فکری برای آن کنند
🔻سید حسن خمینی: فرار مغزها یکی از فجایعی است که مسئولین باید فکری برای آن کنند

🔻سید حسن خمینی: فرار مغزها یکی از فجایعی است که مسئولین باید فکری برای آن کنند 🔹️اگر مسئولین به جمع مال و قدرت حریص شدند، حال مردم بد می‌شود 🔹️جایی که حال جامعه خوب نیست، زمین خراب می‌شود 🔹️اگر می‌خواهید مردم حرف شما درباره آخرت را بشنوند، دنیای آنها را بسازید 🔹️عمران و آبادانی مانند […]

🔻سید حسن خمینی: فرار مغزها یکی از فجایعی است که مسئولین باید فکری برای آن کنند

🔹️اگر مسئولین به جمع مال و قدرت حریص شدند، حال مردم بد می‌شود

🔹️جایی که حال جامعه خوب نیست، زمین خراب می‌شود

🔹️اگر می‌خواهید مردم حرف شما درباره آخرت را بشنوند، دنیای آنها را بسازید

🔹️عمران و آبادانی مانند ستونی است که هر چیزی را روی آن می توانید بسازید. مفهوم این امر آن است که اگر کشور را نساختید، نمی‌توانید چیزی را به جامعه تحمیل کنید و حرف شما بی‌اثر است.