🔻شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش است
🔻شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش است

🔻شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش است رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران:شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش و باعث نگرانی است. 🔹همه باید کمک و همکاری کنند که شیب مهاجرت پزشکان به حالت قبل برگردد. 🔹به دلیل هزینه‌های بالای تربیت دانشجو، خروج حتی یک پزشک برای کشور خسارت بار است. 🔹وقتی فضای کسب و […]

🔻شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران:شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش و باعث نگرانی است.

🔹همه باید کمک و همکاری کنند که شیب مهاجرت پزشکان به حالت قبل برگردد.

🔹به دلیل هزینه‌های بالای تربیت دانشجو، خروج حتی یک پزشک برای کشور خسارت بار است.

🔹وقتی فضای کسب و کار برای پزشکان مهیا نباشد مجبور به مهاجرت می‌شوند و با این اقدام تا حدودی مهاجرت‌ها مدیریت خواهد شد.