🔻شی جین‌پینگ: چین آمادگی خود را برای هر جنگی تقویت می‌کند
🔻شی جین‌پینگ: چین آمادگی خود را برای هر جنگی تقویت می‌کند

🔻شی جین‌پینگ: چین آمادگی خود را برای هر جنگی تقویت می‌کند 🔹شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین گفته این کشور آموزش و آمادگی نظامی برای هر جنگی را به شکلی جامع تقویت خواهد کرد.

🔻شی جین‌پینگ: چین آمادگی خود را برای هر جنگی تقویت می‌کند

🔹شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین گفته این کشور آموزش و آمادگی نظامی برای هر جنگی را به شکلی جامع تقویت خواهد کرد.