🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا
🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا

🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا🔹شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید

🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا🔹شناسایی ۱۷۰ بیمار جدید