🔻مجارستان: اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است
🔻مجارستان: اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است

🔻مجارستان: اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است 🔹نخست‌وزیر مجارستان روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است

🔻مجارستان: اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است

🔹نخست‌وزیر مجارستان روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا مسیر تشدید تنش در اوکراین را انتخاب کرده است