🔻مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک روز شنبه غیرحضوری است
🔻مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک روز شنبه غیرحضوری است

🔻مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک روز شنبه غیرحضوری است 🔹مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک به دنبال تشدید آلودگی هوا روز شنبه دهم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

🔻مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک روز شنبه غیرحضوری است

🔹مدارس مقطع ابتدایی شهر اراک به دنبال تشدید آلودگی هوا روز شنبه دهم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.