🔻نماینده تبریز: اظهارنظر خانواده دختر اردبیلی موثق‌ترین نظریه است؛ عجولانه نظر ندهید
🔻نماینده تبریز: اظهارنظر خانواده دختر اردبیلی موثق‌ترین نظریه است؛ عجولانه نظر ندهید

🔻نماینده تبریز: اظهارنظر خانواده دختر اردبیلی موثق‌ترین نظریه است؛ عجولانه نظر ندهید احمد متفکر آزاد:وقتی یک فردی یا یکی از مشاهیر می‌آید حرفی می‌زند و معلوم شود که اصلا موضوع چیز دیگری بوده خب مشخصا آبروریزی می‌شود. 🔹من فکر می‌کنم درباره این موضوع اظهارنظر خانواده می‌تواند موثق‌ترین نظر باشد. لذا من توصیه‌ام به همگان این […]

🔻نماینده تبریز: اظهارنظر خانواده دختر اردبیلی موثق‌ترین نظریه است؛ عجولانه نظر ندهید

احمد متفکر آزاد:وقتی یک فردی یا یکی از مشاهیر می‌آید حرفی می‌زند و معلوم شود که اصلا موضوع چیز دیگری بوده خب مشخصا آبروریزی می‌شود.

🔹من فکر می‌کنم درباره این موضوع اظهارنظر خانواده می‌تواند موثق‌ترین نظر باشد. لذا من توصیه‌ام به همگان این است که عجولانه نظر ندهند.