🔻هر کد ملی یک خودرو/ محدودیت سابقه خرید از سال ۹۸
🔻هر کد ملی یک خودرو/ محدودیت سابقه خرید از سال ۹۸

🔻هر کد ملی یک خودرو/ محدودیت سابقه خرید از سال ۹۸ 🔹قرار است بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودروی وارداتی در بستر بورس کالا معامله شود و هر کد ملی مجاز به خرید فقط یک دستگاه خودرو است؛ البته به شرطی که فرد شامل محدودیت سابقه خرید از سال ۱۳۹۸ نباشد.

🔻هر کد ملی یک خودرو/ محدودیت سابقه خرید از سال ۹۸

🔹قرار است بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودروی وارداتی در بستر بورس کالا معامله شود و هر کد ملی مجاز به خرید فقط یک دستگاه خودرو است؛ البته به شرطی که فرد شامل محدودیت سابقه خرید از سال ۱۳۹۸ نباشد.