🔻وزیر دفاع ترکیه: یونان به ما اطمینان کند
🔻وزیر دفاع ترکیه: یونان به ما اطمینان کند

🔻وزیر دفاع ترکیه: یونان به ما اطمینان کند 🔹 حلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفت، تنها هدف ما تضمین امنیت ترکیه است. انتظار ما از همسایگان این است که به حقوق حاکمیتی ما احترام بگذارند و بر اساس قوانین و منطق بین‌المللی عمل کنند.

🔻وزیر دفاع ترکیه: یونان به ما اطمینان کند

🔹 حلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفت، تنها هدف ما تضمین امنیت ترکیه است. انتظار ما از همسایگان این است که به حقوق حاکمیتی ما احترام بگذارند و بر اساس قوانین و منطق بین‌المللی عمل کنند.