🔻کرباسچی: چرا برای سلف دانشگاهی ها تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟
🔻کرباسچی: چرا برای سلف دانشگاهی ها تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟

🔻کرباسچی: چرا برای سلف دانشگاهی ها تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟ مدیرمسئول روزنامه هم میهن: در تمام کشور صدها رستوران و کافه پر است از خانم و آقا کنار هم بدون هیچ مشکلی. 🔹چرا برای سلف قشر فرهیختگان دانشگاهی تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟ و پرداخت اینقدر هزینه؟ همه […]

🔻کرباسچی: چرا برای سلف دانشگاهی ها تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟

مدیرمسئول روزنامه هم میهن: در تمام کشور صدها رستوران و کافه پر است از خانم و آقا کنار هم بدون هیچ مشکلی.

🔹چرا برای سلف قشر فرهیختگان دانشگاهی تفکیک جنسیتی با این همه سر و صدا؟ و پرداخت اینقدر هزینه؟ همه این دانشجویان مگر نمی توانند آن طرف خیابان با هم یا تنها بروند رستوران و کافه؟