🔻کمیسیون مشترک صیانت، امکان ادامه فعالیت دارد؟
🔻کمیسیون مشترک صیانت، امکان ادامه فعالیت دارد؟

🔻کمیسیون مشترک صیانت، امکان ادامه فعالیت دارد؟ عنابستانی، عضو کمیسیون مشترک صیانت در مجلس: بر اساس آئین نامه از آنجا که سه ماه کمیسیون فرصت در اختیار داشته است تا کلیات این طرح را تصویب کند و از این بازه زمانی گذشته است، دیگر کمیسیون نمی تواند کار خود را آغاز کند. 🔹اکنون کمیسیون مشترک […]

🔻کمیسیون مشترک صیانت، امکان ادامه فعالیت دارد؟

عنابستانی، عضو کمیسیون مشترک صیانت در مجلس: بر اساس آئین نامه از آنجا که سه ماه کمیسیون فرصت در اختیار داشته است تا کلیات این طرح را تصویب کند و از این بازه زمانی گذشته است، دیگر کمیسیون نمی تواند کار خود را آغاز کند.

🔹اکنون کمیسیون مشترک هیچ فعالیتی نداشته اما اگر بنا باشد تا اتفاق جدیدی در حوزه نظام بخشی به فضای مجازی رخ دهد باید در قالب یک طرح جدید و اخذ نظر از صحن مجلس باشد.