🔻۲ باشگاه لیگ برتری محکوم شدند
🔻۲ باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

🔻۲ باشگاه لیگ برتری محکوم شدند 🔹️با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال اصل خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. 🔹️در پی شکایت محسن طرهانی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت […]

🔻۲ باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

🔹️با توجه به شکایت علی خماند از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال اصل خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

🔹️در پی شکایت محسن طرهانی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بابت هزینه داردسی در حق خواهان محکوم شد.