اتحادیه اروپا ۳۴ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد
اتحادیه اروپا ۳۴ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد

اتحادیه اروپا ۳۴ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد 🔹کمیسر اروپایی مسئول مدیریت بحران، گفت که اتحادیه اروپا ۳۴ تُن مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را به عنوان کمک های بشردوستانه به افغانستان تحویل داده است.

اتحادیه اروپا ۳۴ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاد

🔹کمیسر اروپایی مسئول مدیریت بحران، گفت که اتحادیه اروپا ۳۴ تُن مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را به عنوان کمک های بشردوستانه به افغانستان تحویل داده است.