تکذیب درگذشت کروبی
تکذیب درگذشت کروبی

تکذیب درگذشت کروبی حسین فرزند مهدی کروبی:حال عمومی پدرم خوب و تمامی خبرهای مربوط به فوت ایشان شایعه است

تکذیب درگذشت کروبی

حسین فرزند مهدی کروبی:حال عمومی پدرم خوب و تمامی خبرهای مربوط به فوت ایشان شایعه است