افتخارآفرینی کلرپارس در جشنواره ملی سلامت محور
افتخارآفرینی کلرپارس در جشنواره ملی سلامت محور

با اهدای لوح سپاس و تندیس صورت گرفت؛افتخارآفرینی کلرپارس در جشنواره ملی سلامت محور شرکت کلرپارس در پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد به عنوان واحد سلامت محور در بخش صنعت، معدن و تجارت برگزیده شد. در لوح سپاس اهدای آمده است:جناب […]

با اهدای لوح سپاس و تندیس صورت گرفت؛افتخارآفرینی کلرپارس در جشنواره ملی سلامت محور

شرکت کلرپارس در پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد به عنوان واحد سلامت محور در بخش صنعت، معدن و تجارت برگزیده شد.

در لوح سپاس اهدای آمده است:جناب آقای دکتر ابوالفضل باباپورمدیرعامل شرکت کلر پارسبا استعانت از الطاف الهی و بر اساس آئین نامه اعطای جوایز جشنواره ملی صنعت سلامت محور ، عملکرد شرکت بر اساس مستندات ارسالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، که به استناد مصوبه هیئت داوران جشنواره، شایسته احراز دریافت گواهی اشتهار ( یک ستاره) گردیده اید.

لذا ضمن تقدیر و تجلیل از تلاش زحمات مستمری شما و همکاران گرامیان به منظور تعهد به اسقرار و نهادینه نمودن شاخص های سلامت در فرایندهای سازمانی انجام داده اید، استمرار و توفیقات مجموعه را در ارزیابی های آتی آرزومندیم.

دکتر محمدحسین تقدیسی – رئیس شورای سیاست گذاری

دکتر هرمز سنایی نسب – دبیر علمی و رئیس کمیته داوری