بررسی واکنش کاربران به فیلم «برادران لیلا»
بررسی واکنش کاربران به فیلم «برادران لیلا»

بررسی واکنش کاربران به فیلم «برادران لیلا» در بخش داده‌کاوی تبیان واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ارتباط با فیلم سینمایی «برادران لیلا» بررسی و تحلیل کردیم واکنش‌ها در توئیتر با اختلاف بسیار کم مثبت، در اینستاگرام منفی و در تلگرام خنثی بود

بررسی واکنش کاربران به فیلم «برادران لیلا»

در بخش داده‌کاوی تبیان واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ارتباط با فیلم سینمایی «برادران لیلا» بررسی و تحلیل کردیم

واکنش‌ها در توئیتر با اختلاف بسیار کم مثبت، در اینستاگرام منفی و در تلگرام خنثی بود