برگزاری نخستین دادگاه ۶ نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران
برگزاری نخستین دادگاه ۶ نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران

🔻برگزاری نخستین دادگاه ۶ نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران 🔹نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد کیفرخواست بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر در دادسراهای استان‌های مختلف براساس مستندات موجود در حال صدور است.

🔻برگزاری نخستین دادگاه ۶ نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران

🔹نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد کیفرخواست بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر در دادسراهای استان‌های مختلف براساس مستندات موجود در حال صدور است.