بن فرحان استقبال کرد
بن فرحان استقبال کرد

بن فرحان استقبال كرد وزیر امور خارجه عربستان از توافق امضاشده میان عربستان و ایران استقبال کرد. فیصل بن فرحان: ازسرگیری روابط با ایران ناشی از دیدگاه عربستان درباره اولویت راه حل های سیاسی است. کشورهای منطقه یک سرنوشت دارند و بر همین اساس ضروری است برای ساختن مدلی جهت پیشرفت با یکدیگر مشارکت کنیم.

بن فرحان استقبال كرد

وزیر امور خارجه عربستان از توافق امضاشده میان عربستان و ایران استقبال کرد.

فیصل بن فرحان: ازسرگیری روابط با ایران ناشی از دیدگاه عربستان درباره اولویت راه حل های سیاسی است.

کشورهای منطقه یک سرنوشت دارند و بر همین اساس ضروری است برای ساختن مدلی جهت پیشرفت با یکدیگر مشارکت کنیم.