بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، دو فعال سیاسی، شامگاه ۲۵ بهمن از زندان اوین آزاد شدند
بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، دو فعال سیاسی، شامگاه ۲۵ بهمن از زندان اوین آزاد شدند

بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، دو فعال سیاسی، شامگاه ۲۵ بهمن از زندان اوین آزاد شدند

بهاره سلیمانی و نازنین محمدنژاد، دو فعال سیاسی، شامگاه ۲۵ بهمن از زندان اوین آزاد شدند