تصاویر اختصاصی تایسیز آذربایجان از حضور ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در فرودگاه بین المللی تبریز   
تصاویر اختصاصی تایسیز آذربایجان از حضور ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در فرودگاه بین المللی تبریز   

تصاویر اختصاصی تایسیز آذربایجان از حضور ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در فرودگاه بین المللی تبریز   

تصاویر اختصاصی تایسیز آذربایجان از حضور ریاست مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف در فرودگاه بین المللی تبریز