تقدیر از پیر مطبوعات آذربایجان
تقدیر از پیر مطبوعات آذربایجان

تقدیر از پیر مطبوعات آذربایجان امروز در جشنواره منطقه‌ای مطبوعات خبرگزاری ها پایگاه های خبری شمال غرب کشور از ۷۰سال فعالیت مطبوعاتی حاج اسد ملازاده تقدیر به عمل آمد. قابل اشاره است به علت بیماری این پیر مطبوعات، فرزند ایشان تقدیر نامه جشنواره را دریافت نمودند. عکس ها از مریم یوسفی

تقدیر از پیر مطبوعات آذربایجان

امروز در جشنواره منطقه‌ای مطبوعات خبرگزاری ها پایگاه های خبری شمال غرب کشور از ۷۰سال فعالیت مطبوعاتی حاج اسد ملازاده تقدیر به عمل آمد.

قابل اشاره است به علت بیماری این پیر مطبوعات، فرزند ایشان تقدیر نامه جشنواره را دریافت نمودند.

عکس ها از مریم یوسفی