تنور رقابت برای قهرمانی در تبریز داغ شد
تنور رقابت برای قهرمانی در تبریز داغ شد

تنور رقابت برای قهرمانی در تبریز داغ شد تراکتور ۱ – سپاهان ۰                        گل توسط رضا اسدی از روی نقطه پنالتی دقیقه ۶۳

تنور رقابت برای قهرمانی در تبریز داغ شد

تراکتور ۱ – سپاهان ۰                       

گل توسط رضا اسدی از روی نقطه پنالتی دقیقه ۶۳