جعفر پناهی آزاد شد
جعفر پناهی آزاد شد

جعفر پناهی آزاد شد روابط عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران:جعفر پناهی پس از نزدیک به هفت ماه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

جعفر پناهی آزاد شد

روابط عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران:جعفر پناهی پس از نزدیک به هفت ماه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.