حال لایه ازن رو به بهبودی است
حال لایه ازن رو به بهبودی است

حال لایه ازن رو به بهبودی است کارشناس بخش تحقیقات دفتر لایه ازن سازمان محیط زیست: روند ترمیم لایه ازن در حال بهتر شدن است پیش‌بینی می‌شود در عرض‌های معتدله نیمه شمالی که ایران نیز در این منطقه قرار دارد لایه ازن تا سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ ترمیم شود

حال لایه ازن رو به بهبودی است

کارشناس بخش تحقیقات دفتر لایه ازن سازمان محیط زیست:

روند ترمیم لایه ازن در حال بهتر شدن است

پیش‌بینی می‌شود در عرض‌های معتدله نیمه شمالی که ایران نیز در این منطقه قرار دارد لایه ازن تا سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ ترمیم شود