حدادعادل: اینکه کاری کنیم بین نیروهای انقلابی اختلاف نباشد، وظیفه شرعی است
حدادعادل: اینکه کاری کنیم بین نیروهای انقلابی اختلاف نباشد، وظیفه شرعی است

حدادعادل: اینکه کاری کنیم بین نیروهای انقلابی اختلاف نباشد، وظیفه شرعی است آمریکایی‌ها هیچ گاه کاری در جهت تقویت جمهوری اسلامی ایران نخواهند کرد. حتی اگر وعده‌ای بدهند، هیچگاه کاری که به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد و در جهت تقویت آن باشد انجام نخواهند داد.

حدادعادل: اینکه کاری کنیم بین نیروهای انقلابی اختلاف نباشد، وظیفه شرعی است

آمریکایی‌ها هیچ گاه کاری در جهت تقویت جمهوری اسلامی ایران نخواهند کرد. حتی اگر وعده‌ای بدهند، هیچگاه کاری که به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد و در جهت تقویت آن باشد انجام نخواهند داد.