حضور اعضای مجمع روحانیون مبارز بر مزار اکبر هاشمی رفسنجانی
حضور اعضای مجمع روحانیون مبارز بر مزار اکبر هاشمی رفسنجانی

حضور سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی خویینی، عیسی ولایی و مجید انصاری و سایر اعضای مجمع روحانیون مبارز بر مزار اکبر هاشمی رفسنجانی

حضور سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی خویینی، عیسی ولایی و مجید انصاری و سایر اعضای مجمع روحانیون مبارز بر مزار اکبر هاشمی رفسنجانی