حضور سفیر ایران در ضیافت افطار سفیر عربستان
حضور سفیر ایران در ضیافت افطار سفیر عربستان

حضور سفیر ایران در ضیافت افطار سفیر عربستان «علی اکبر نظری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام به دعوت سفیر عربستان در ضیافت افطار ماه مبارک رمضان پاسخ مثبت داد و در این مراسم شرکت کرد.

حضور سفیر ایران در ضیافت افطار سفیر عربستان

«علی اکبر نظری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام به دعوت سفیر عربستان در ضیافت افطار ماه مبارک رمضان پاسخ مثبت داد و در این مراسم شرکت کرد.