حضور سید محمد خاتمی در مراسم تشییع مرحوم حسن غفوری فرد، امروز حسینیه جماران
حضور سید محمد خاتمی در مراسم تشییع مرحوم حسن غفوری فرد، امروز حسینیه جماران

حضور سید محمد خاتمی در مراسم تشییع مرحوم حسن غفوری فرد، امروز حسینیه جماران

حضور سید محمد خاتمی در مراسم تشییع مرحوم حسن غفوری فرد، امروز حسینیه جماران