حضور علی پروین و ناطق نوری در مراسم مرحوم غفوری‌فرد
حضور علی پروین و ناطق نوری در مراسم مرحوم غفوری‌فرد

حضور علی پروین و ناطق نوری در مراسم مرحوم غفوری‌فرد

حضور علی پروین و ناطق نوری در مراسم مرحوم غفوری‌فرد