دانشجویان خارج از کشور چقدر می‌توانند ارز بگیرند؟
دانشجویان خارج از کشور چقدر می‌توانند ارز بگیرند؟

دانشجویان خارج از کشور چقدر می‌توانند ارز بگیرند؟ ارز دانشجویی یکی دیگر از مصارف ارزی پیش‌بینی شده در مصوبه اخیر بانک مرکزی است و دانشجویان در صورت تایید وزارتخانه‌های مربوطه علوم و بهداشت می‌توانند تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال ارز بگیرند.

دانشجویان خارج از کشور چقدر می‌توانند ارز بگیرند؟

ارز دانشجویی یکی دیگر از مصارف ارزی پیش‌بینی شده در مصوبه اخیر بانک مرکزی است و دانشجویان در صورت تایید وزارتخانه‌های مربوطه علوم و بهداشت می‌توانند تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال ارز بگیرند.