در سال گذشته محقق شد؛رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت منطقه ۸
در سال گذشته محقق شد؛رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت منطقه ۸

در سال گذشته محقق شد؛رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت منطقه ۸ مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز از رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت اين منطقه، طي سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، […]

در سال گذشته محقق شد؛رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت منطقه ۸

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز از رشد قريب به ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در نظام مشاركت اين منطقه، طي سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير اين منطقه با اعلام خبر فوق گفت: در طول سال گذشته، نظام مشاركت منطقه موفق شد با رشد قريب به ۳۰ درصدي سرانه پيشنهادهاي دريافتي نسبت به سال ۱۴۰۰، به آمار شاخص ۸۰ درصدي نرخ مشاركت جويي كاركنان در اين نظام دست يابد.

خدائي افزود: طبق ارزيابيهاي بعمل آمده و با احتساب تعداد پيشنهاد هاي دريافتي توسط كاركنان مشاركت جو در طول سال گذشته، رشد ۱۲ درصدي نرخ پيشنهادهاي اجرا شده را نيز در اين منطقه شاهد هستيم.

مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، عملكرد شوراي همياري و نظام مشاركت منطقه را مثبت ارزيابي كرد و تصريح نمود: اميدوارم بتوانيم با استفاده از نظرات و پیشنهادات و راهکارهای سازنده نیروهای توانمند، در دستیابی به اهداف سازماني و ارایه خدمات ارزنده تر به هموطنان و رفع مشکلات كاركنان بيش از پيش گام برداريم .