دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه
دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه

دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه پیمانکار مجتمع «رنسانس حاتای» که در زلزله اخیر حاتای ترکیه فروریخته، هنگام فرار به خارج از کشور در فرودگاه استانبول دستگیر شد.

دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه

پیمانکار مجتمع «رنسانس حاتای» که در زلزله اخیر حاتای ترکیه فروریخته، هنگام فرار به خارج از کشور در فرودگاه استانبول دستگیر شد.